o zavodu

 

Izobraževalno razvojni zavod IZRAZ

IZRAZ, Ljubljana
sedež podjetja:   Poklukarjeva 70, 1000 Ljubljana
poslovni prostori:   Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
   
TR:   33000-0000524761 (Hypo Alpe-Adria-Bank)
ID za DDV: SI69375224
MŠ: 1663763
Telefon: 01/252 81 60
Fax:   01/252 81 65
E-mail: info@izraz.si

Naše poslanstvo:
IZRAZ je zasebni zavod za izobraževanje odraslih na višješolskem strokovnem področju. Na osnovi proučevanja potreb po usposobljenosti delovne sile želimo odraslim ponuditi izobraževalne programe, ki jim omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti za uspešno vključevanje v proces dela ter za nadaljnji razvoj zaposlenih in njihovo vključevanje v proces vseživljenjskega učenja.

Vizija:
Vizija šole je sodelovanje z regionalnimi in nacionalnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti in jim nuditi uspešne diplomante z visokim strokovnim znanjem. Šola želi biti uveljavljen, priznan in strokovni višješolski zavod, ki temelji na odličnosti pedagoškega dela in omogoča študentom pridobivanje vrhunskih kompetenc s področij študija.

Strategija:
- IZRAZ se razvija v osrednjo višješolsko izobraževalno ustanovo v Sloveniji, ki je v stalni interakciji z aktualnimi in razvojnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva.
- Izobražuje tudi za višješolske programe, ki nudijo možnost samozaposlitve.
- Prepoznavnost in konkurenčne prednosti gradi na nenehnem spremljanju in ugotavljanju kakovosti svojega dela in rezultatov.
- Študentom zagotavlja pridobivanje temeljnih in predmetno specifičnih kompetenc, opredeljenih v veljavnih višješolskih študijskih programih.
- IZRAZ zagotavlja uspešno izobraževalno dejavnost z dobro usposobljenimi višješolskimi predavatelji in sodelavci, ki so na tekočem z razvojem in dognanji na svojih izobraževalnih področjih.
- Trudi se za prilagodljivost izobraževalnih programov potrebam študentov oziroma naročnikov izobraževanja.
- Razvija individualen pristop do študentov ter pri diplomskih nalogah vključuje študente v realne projekte v gospodarskih organizacijah, kjer so morebiti zaposleni.
- Optimalno dopolnjuje materialne pogoje glede na potrebe, aktualnost in možnosti.
- S svojo dejavnostjo šola skrbi za razvoj in uveljavljanje strokovnih področij delovanja ter uveljavljanje svojih študentov v praksi ter tako pomembno prispeva h gospodarskemu in družbenemu napredku Slovenije.
- Šola s svojim aktivnim delovanjem in zgledom prispeva k dvigu poslovne in varnostne kulture na poročjih, za katere izobražuje v širšem smislu.

Kako do nas

Naši poslovni prostori se nahajajo na Cesti na Brdo 69 v Ljubljani (novi stanovanjsko - poslovni objekt NOVA GRBINA).

  • avtobus:
    Pred poslopjem je postajališče proge LPP številka 14 (smer Vrhovci, postajališče Viško Polje).
  • z obvoznice:
    Možen je enostaven dostop z obvoznice. Na izvozu Brdo se peljete po glavni cesti do Ceste na Brdo. Zavijte nanjo na levo (proti centru) in po cca. 200 m se na desni strani ceste nahaja kompleks Nova Grbina v katerem so naši prostori.
  • iz centra:
    Najenostavnejši je dostop s Tržaške ceste. Pri Gimnaziji Vič oz. Pošti prečkajte železniško progo in pri semaforju zavijte levo. Po drugem semaforju (cca. 600 m) se na levi strani ceste nahaja kompleks Nova Grbina v katerem so naši prostori.

Mednarodno sedelovanje

Naš zavod aktivno sodeluje z več tujimi šolami, še posebej na področju razvoja novih programov. Sodelovanje in mednarodne izmenjave potekajo tudi v okviru evropskega programa mobilnosti - Leonardo da Vinci.

>> Več informacij

 

 
 Copyright © 2002-2013 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 14. junij 2013