višje strokovne šole :: KOZMETIKA

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ KOZMETIKE

Višješolski strokovni študij velnesa traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležence

Višješolski strokovni študij kozmetike traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem.

Študij izvajamo v sodelovanju in ob strokovni podpori VIST - Visoke šole za storitve (Oddelek za kozmetiko, Inštitut za kozmetiko), ki izvaja  edina visokošolska študija kozmetike (1. in 2. stopnje) za poklic diplomirani kozmetik in magister kozmetike (www.vist.si).

O programu

Na Višji šoli IZRAZ, Ljubljana smo že l. 2001 začeli s pripravo višješolskega študijskega programa Kozmetika in se tako odzvali na potrebe po nadaljevanju šolanja na tem področju po srednji šoli.

V ta namen smo analizirali vrsto tujih študijskih programov s tega področja, vzpostavili stike s tujimi šolami, pridobili mnenja in soglasja od relevantnih podjetij, združenj, zbornic, medicinskih organizacij, ministrstev; zasnovali smo poklicni standard in nomenklaturo poklica višji kozmetik ter vložili pobudo ter elaborat o višješolskem študijskem programu Kozmetika na pristojne službe.

Na osnovi naših pobud, predlogov in dokumentov ter z našim intenzivnim sodelovanjem sta bila nato l. 2006 sprejeta poklicna standarda Tehnolog kozmetične nege in Kozmetik za področje svetovanja in trženja. Na tej osnovi smo nato še istega leta v okviru projekta prenove višješolskih programov pripravili višješolski strokovni študijski program Kozmetika ter ga vložili v postopek akreditacije na MŠŠ, vendar je postopek akreditacije zastal, dokler ni bil v spremenjeni obliki po predlogih nekaterih drugih šol potrjen l. 2009. Študentje s tem študijem pridobijo naslov kozmetik oz. kozmetičarka.

Zaradi prednosti, ki jih prinaša bolonjska reforma višjega in visokega šolstva, smo vzporedno razvijali tudi edini visokošolski strokovni študijski program Kozmetika za poklic diplomirani kozmetik oz. diplomirana kozmetičarka, za katerega je pridobila partnerska Visoka šola za storitve – VIST (www.vist.si) akreditacijo že l. 2007, jeseni l. 2010 pa začenja s študijem že tretja generacija študentk, bodočih diplomiranih kozmetičark.

Zaradi vzporednega razvoja višješolskega in visokošolskega študija kozmetike sta bila oba programa zasnovana usklajeno, tako da bi bil možen optimalen prehod oz. nadaljevanje študija v visokošolskem programu po zaključku študija v višješolskem programu. Žal višješolski program v končni obliki zaradi vsebinskih razlik prehod oz. nadaljevanje študija v visokošolskem študiju zelo otežuje. Vendar pa se bomo pri izvajanju višješolskega študija na zavodu IZRAZ, Ljubljana trudili izvajanje višješolskega študija kozmetike kolikor mogoče uskladiti z visokošolskim, tako da bo za naše študente prehod na visokošolski študij kozmetike na VIST čim lažji. To nam omogoča tesno sodelovanje z VIST (www.vist.si).

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

KOZMETIK / KOZMETIČARKA

POGOJI ZA VPIS

V višješolski program KOZMETIKA se lahko vpišete:

 • s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu
najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.


Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA


Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, poročila o vajah) in sicer:

 • Vse obvezne module v obsegu 95 kreditnih točk:
  • Komunikacija in infomatika (18KT)
  • Kozmetična nega (27KT)
  • Menedžment in svetovanje (15 KT)
  • Kozmetične naprave (15 KT)
  • Biokemija in farmakognozija (5 KT)
  • Anatomija, fiziologija z osnovami patologije (5 KT)
  • Mikrobiologija z epidemilogijo (5 KT) in
  • Svetovanje za dobro počutje (5 KT)
   
 • Naslednje izbirne module v obsegu 15 kreditnih točk:
  • Masažne tehnike (15KT)
  • Aromaterapija (15 KT)
  • Specialna pedikura (15 KT) ali
  • Zdrav način življenja (15 KT)
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomsko delo (5 KT).

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomskega dela ob koncu 2.letnik v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.
Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole. Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

OPOMBE:

S programom KOZMETIKA smo vključeni v Konzorcij šol za kozmetiko in wellness.
Konzorcij sestavljata še Zavod AI (www.zai.si), ki izvaja program Kozmetični tehnik ter usposabljanja po programih nacionalnih poklicnih kvalifikacij Maser, Maniker, Pediker, Vizažist in Refleksoterapevt, ter VIST – Visoka šola za storitve (www.vist.si), ki izvaja edini visokošolski študij kozmetike za poklic diplomirani kozmetik oz. diplomirana kozmetičarka.

S sodelovanjem v Konzorciju šol za kozmetiko in wellness edini omogočamo našim študentom optimalne prehode med vsemi nivoji izobraževanja (srednja-višja-visoka šola) na področju kozmetike z usklajeno kakovostjo izobraževanja ter posebnimi popusti pri prehodih!

PREDMETNIK

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik,

O – obv.,

I – izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

Komunikacija in informatika

1 - O

 

 

 

 

 

18

Strokovna terminologija v tujem jeziku

1 - O

36

24

/

60

150

5

Poslovna komunikacija in vodenje

1 - O

36

/

24

60

150

5

Računalništvo in informatika

1 - O

24

/

36

60

150

5

Praktično izobraževanje – Komunikacija in informatika

1 - O

 

 

 

90

90

3

Biokemija in farmakognozija

1 - O

36

/

24

60

150

5

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

1 - O

48

/

12

60

150

5

Mikrobiologija z epidemiologijo

1 - O

36

/

24

60

150

5

Kozmetična nega

1 - O

 

 

 

 

 

27

Dermatovenerologija

1 - O

36

12

/

48

120

4

Kozmetologija

1 - O

36

12

12

60

150

5

Kozmetična nega

1 - O

48

/

84

132

240

8

Praktično izobraževanje – kozmetična nega

1 - O

 

 

 

310

310

10

Svetovanje za dobro počutje

2 - O

36

36

/

72

150

5

Menedžment in svetovanje

2 - O

 

 

 

 

 

15

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

2 - O

36

12

12

60

120

4

Varovanje zdravja

2 - O

36

/

24

60

120

4

Kultura vedenja

2 - O

36

/

24

60

120

4

Praktično izobraževanje – menedžment in svetovanje

2 - O

 

 

 

 

90

3

Kozmetične naprave

2 - O

 

 

 

 

 

15

Delovanje kozmetičnih naprav

2 - O

36

/

24

60

120

4

Uporaba kozmetičnih naprav

2 - O

24

/

48

72

150

5

Praktično izobraževanje – kozmetične naprave

2 - O

 

 

 

 

170

6

Masažne tehnike

2 - I

 

 

 

 

 

15

Refleksoconska masaža

2 - I

24

/

48

72

150

5

Alternativne masažne tehnike

2 - I

24

/

48

72

150

5

Praktično izobraževanje – masažne tehnike

2 - I

 

 

 

 

140

5

Aromaterapija

2 - I

 

 

 

 

 

15

Uporaba eteričnih olj

2 - I

24

/

48

72

150

5

Aromakozmetika

2 - I

24

/

48

72

150

5

Praktično izobraževanje - aromaterapija

2 - I

 

 

 

 

140

5

Specialna pedikura

2 - I

 

 

 

 

 

15

Problemi nog in stopal

2 - I

24

/

48

72

150

5

Specialne tehnike pedikure

2 - I

24

/

48

72

150

5

Praktično izobraževanje – specialna pedikura

2 - I

 

 

 

 

140

5

Zdrav način življenja

2 - I

 

 

 

 

 

15

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

2 – I

24

/

48

72

150

5

Telesno gibanje in zdrava prehrana

2 – I

24

/

48

72

150

5

Praktično izobraževanje – zdrav način življenja

2 – I

 

 

 

 

140

5

Prosto izbirni predmet

2 – I

36

 

36

72

150

5

Diplomska naloga

 

 

 

 

 

 

5

Opombe: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, SK - skupaj, DELO – skupno št. ur študentovega dela

Informativni dnevi

za višješolske  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 3):

 • v petek,12.2.2016 ob 16h

 • v soboto, 13.2.2016 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Šolnina

Šolnina in vpisnina:

Vpisnina za 1. leto in 2. leto višješolskega strokovnega izobraževanja znaša 220,00 EUR, za 3. leto (diploma) pa vpisnine ni.

Šolnina za 1. leto in 2. leto višješolskega strokovnega izobraževanja znaša 2.580,00 EUR, za 3. leto (diploma) pa 350,00 EUR.

Šolnina za š.l. 2014/15:
1. leto 2. leto 3. leto (diploma)
Vpisnina 220 EUR 220 EUR /
Šolnina 2580 EUR 2580 EUR 350 EUR

Plačila šolnine ob obročnem odplačevanju:

Časovni razpored plačila obrokov
1. obrok: 25. oktober v tekočem študijskem letu
2. obrok: 15. november v tekočem študijskem letu
3. obrok: 15. december v tekočem študijskem letu
4. obrok: 15. januar v tekočem študijskem letu
5. obrok: 15. februar v tekočem študijskem letu
6. obrok: 15. marec v tekočem študijskem letu
7. obrok: 15. april v tekočem študijskem letu
8. obrok: 15. maj v tekočem študijskem letu
9. obrok: 15. junij v tekočem študijskem letu
10. obrok: 15. julij v tekočem študijskem letu
11. obrok: 15. avgust v tekočem študijskem letu
12. obrok: 15. september v tekočem študijskem letu

V primeru obročnega plačevanja, nudimo možnost plačila šolnine za 1. leto in 2. leto študija v 12 zaporednih mesečnih obrokih. Posamezni obrok tako znaša 215,00 EUR.

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas delo na področju kozmetike veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si.
 

 

 

 
 

 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.
>> prijava

 Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji 

VSŠ IZRAZ je članica Konzorcija šol za kozmetiko in velnes.

Pridružite se!

 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: četrtek, 17. december 2015